Subvencions destinades a projectes culturals i festes populars

Aquest tràmit permet sol.licitar subvencions destinades a projectes culturals i de festes populars, en el període que estableixin les Bases de subvencions.

Un cop finalitzada l’activitat subvencionada s’haurà de justificar utilitzant l’imprès de justificació i la resta de documentació especificada a les bases.

Abast i requisits

Qui ho pot sol·licitar

Entitats, associacions o fundacions, han d’estar legalment constituïdes i inscrites en el corresponent registre oficial. Si es tracta d’associacions de caràcter local, hauran d’estar inscrites, a més, en el Registre d’Entitats Ciutadanes de l’Ajuntament.

Quan es pot sol·licitar

Del 2 al 29 de novembre de 2022 (ambos inclusive)

Recursos que es poden interposar

Recurs potestatiu de reposició (1 mes)
Recurs contenciós administratiu (2 mesos)

Termini de resolució i sentit del silenci

Silenci negatiu.

Legislació aplicable

Informació Relacionada

Tramitació telemàtica

Tramitació presencial

Pas a pas

  1. Presentació de la sol·licitud i la documentació requerida
  2. Tramitació interna de totes les sol·licituds  segons els criteris que s’estableixen a les Bases
  3. L’òrgan competent aprovarà la concessió de les subvencions, es donarà trasllat a les persones interessades i es procedirà a gestionar el pagament de la subvenció.

Documentació que ha de portar o adjuntar la persona sol·licitant

  1. Sol·licitud  subvencions per entitats culturals 2023 degudament emplenada
  2. Imprès de justificació de subvencions
  3. Altra documentació necessària segons bases especifiques

Models de documentació a emplenar