Subvencions destinades a projectes culturals i festes populars

Aquest tràmit permet sol.licitar subvencions destinades a projectes culturals i de festes populars, en el període que estableixin les Bases de subvencions.

Un cop finalitzada l’activitat subvencionada s’haurà de justificar utilitzant l’imprès de justificació i la resta de documentació especificada a les bases.

Abast i requisits

Qui ho pot sol·licitar

Entitats, associacions o fundacions, han d’estar legalment constituïdes i inscrites en el corresponent registre oficial. Si es tracta d’associacions de caràcter local, hauran d’estar inscrites, a més, en el Registre d’Entitats Ciutadanes de l’Ajuntament.

Quan es pot sol·licitar

Del 7 de juny al 5 de juliol de 2021, 20 dies hàbils.

Recursos que es poden interposar

Recurs potestatiu de reposició (1 mes)
Recurs contenciós administratiu (2 mesos)

Termini de resolució i sentit del silenci

Silenci negatiu.

Legislació aplicable

Informació Relacionada

Tramitació presencial

Pas a pas

  1. Presentació de la sol·licitud i la documentació requerida
  2. Tramitació interna de totes les sol·licituds  segons els criteris que s’estableixen a les Bases
  3. L’òrgan competent aprovarà la concessió de les subvencions, es donarà trasllat a les persones interessades i es procedirà a gestionar el pagament de la subvenció.
  • En tots els casos és necessari donar d’alta les dades bancàries per al cobrament de la subvenció, seguint el tràmit “ Alta de tercers” (apartat Tràmits relacionats

On es pot tramitar

Les sol·licituds s’han de presentar telemàticament, amb certificat digital

Models de documentació a emplenar