Subvencions destinades a projectes culturals i festes populars

Aquest tràmit permet sol.licitar subvencions destinades a projectes culturals i de festes populars, en el període que estableixin les Bases de subvencions.

Un cop finalitzada l’activitat subvencionada s’haurà de justificar utilitzant l’imprès de justificació i la resta de documentació especificada a les bases.

Abast i requisits

Qui ho pot sol·licitar

Entitats, associacions o fundacions, han d’estar legalment constituïdes i inscrites en el corresponent registre oficial. Si es tracta d’associacions de caràcter local, hauran d’estar inscrites, a més, en el Registre d’Entitats Ciutadanes de l’Ajuntament.

Quan es pot sol·licitar

del 18 de febrer al 17 de març  de 2022 (inclòs)

Recursos que es poden interposar

Recurs potestatiu de reposició (1 mes)
Recurs contenciós administratiu (2 mesos)

Termini de resolució i sentit del silenci

Silenci negatiu.

Legislació aplicable

Informació Relacionada

Tramitació telemàtica

Tramitació presencial

Pas a pas

  1. Presentació de la sol·licitud i la documentació requerida
  2. Tramitació interna de totes les sol·licituds  segons els criteris que s’estableixen a les Bases
  3. L’òrgan competent aprovarà la concessió de les subvencions, es donarà trasllat a les persones interessades i es procedirà a gestionar el pagament de la subvenció.

Documentació que ha de portar o adjuntar la persona sol·licitant

  1. Sol·licitud  subvencions per entitats culturals 2022 degudament emplenada
  2. Imprès de justificació de subvencions
  3. Altra documentació necessària segons bases especifiques

Models de documentació a emplenar