Inscripció a l’Escola Municipal de Dansa

L’Escola Municipal de Dansa és un servei de l’Ajuntament de Castelldefels que té com a objectiu donar la formació de base per a la pràctica de la dansa i esdevenir un servei educatiu i formatiu de qualitat i fomentar el gust per aquesta activitat artística.

Abast i requisits

Obligacions econòmiques pel sol·licitant

Recursos que es poden interposar

Recurs potestatiu de reposició (1 mes)
Recurs contenciós administratiu (2 mesos)

Termini de resolució i sentit del silenci

Silenci negatiu.

Informació Relacionada

Tramitació presencial

Pas a pas

1.- Presentar el full de preinscripció a l’Escola de Dansa.

2.- Publicació de la relació de l’alumnat admès.*

3.- Un cop seleccionat l’alumnat admès, es formalitzarà la matrícula a la Oficina d’Atenció Ciutadana, presentant la documentació requerida.

4.- Pagament de la matrícula a la Oficina d’Atenció Ciutadana.

*Per gestionar les places escolars del centre quan el nombre de sol·licituds és superior a la oferta, les sol·licituds s’ordenaran d’acord amb els criteris prioritaris (veure el document “Informació preinscripció Escola de Dansa”)

 

On es pot tramitar

Documentació que ha de portar el sol·licitant

1.- Original i Fotocopia DNI o passaport

2.- Full de matrícula.

Models de documentació a emplenar

Arxius descarregables adicionals

Autoritzacio_imatge_menors14.pdf

Autoritzacio_imatge_majors14.pdf

Full_matricula_EscolaDansa.pdf

tramites_forms_76_form_url_ca@11052018103648.pdf

tramites_forms_129_form_url_ca@03062015105842.pdf