Carta de Serveis Festes

Presentació

Tenim com a objectiu fomentar i organitzar festes populars així com donar suport a les entitats culturals i veïnals que organitzen i realitzen activitats lúdiques i festives. Les festes populars són un factor que millora la qualitat de vida ja que esdevenen un element de socialització, reforcen el sentiment de pertinença i d’identitat col·lectiva, afavoreixen la cohesió i la vertebració social i ens permeten fomentar el sentit lúdic de la vida.

Tots aquests elements són importants per desenvolupar l’esperit cívic i el compromís del ciutadà respecte dels altres ciutadans i envers l’espai públic col·lectiu que és la ciutat.

On som i com contactar amb nosaltres:

Can Roca de Baix
Carrer del Bisbe Urquinaona, 17
08860 – Castelldefels
Horari: de dilluns a divendres de 10 a 14 h atenció presencial (és important concertar cita prèvia)
Telèfon: 93 665 11 50 – Extensió: 1373

Adreça electrònica:
cultura@castelldefels.org

Responsable polític
Jordi Maresma

Responsables tècnics
Cap de secció: Chelo Castro
Cap d’Unitat: Rosa Beltrán
Tècnics: Paco Avila, Meritxell Serveto i Inma Amat.

Podeu obtenir més informació dels nostres tràmits i serveis a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC)


Serveis que us oferim

Es prestaran els serveis tenint en compte les recomanacions dictades per les autoritats sanitàries en el marc de la crisi sanitària provocada per la COVID-19

Suport i foment de l’associacionisme

 • Suport a les activitats de la Comissió de Festes impulsant la realització d’activitats festives.
 • Suport econòmic i col·laboració amb les entitats festives, mitjançant la convocatòria anual de subvencions.
 • Cessió de locals per a activitats festives a entitats i associacions inscrites en el Registre d’entitats de Castelldefels.
 • Assessorament tècnic a les associacions i entitats.

Organització, suport i coordinació de festes

 • Programació conjunta amb la Comissió de festes dels actes del calendari festiu.
 • Difusió del calendari festiu a través dels mitjans de comunicació (la web, la revista El Castell, les subscripcions electròniques, les xarxes socials i la ràdio).
 • Col·laboració amb les altres entitats de la ciutat i Associacions de Veïns delmunicipi per a la celebració d’esdeveniments festius (festes de barri, etc).
 • Organització de la Festa de Reis
 • Organització de la Festa de Carnaval
 • Organització de l’Aplec de Bruguers
 • Organització de les Festes del Mar
 • Organització de la Festa Major d’Estiu
 • Organització de la Castanyada
 • Organització de la Festa Major d’Hivern
 • Coorganització, amb les entitats, de les Festes de Barri

A què ens comprometem

 • A donar informació, amb cita prèvia, de forma presencial i per correu electrònic, en menys de 48 hores hàbils.
 • A fer arribar a la ciutadania la informació festiva de la ciutat.
 • A gestionar en funció de la disponibilitat, els espais per a la realització d’activitats per part de les associacions i entitats inscrites al registre de l’Ajuntament.
 • A mantenir un mínim de dues sessions anuals amb la Comissió de Festes per a la realització de la programació festiva.
 • A gestionar una convocatòria anual per a la subvenció de projectes d’entitats i associacions de caire festiu.

Com mesurem els nostres compromisos

 • Nombre d’activitats realitzades anualment.
 • Afluència de públic respecte al públic previst (anual).
 • Nombre de publicacions trimestrals .
 • Nombre de sessions amb la Comissió de Festes.
 • Nombre d’entitats participants a la Comissió de Festes en relació amb el nombre d’entitats convocades.
 • Percentatge d’entitats festives subvencionades respecte al total d’entitats sol·licitants de subvencions.
 • Relació (enumerada i amb data) dels suggeriments i propostes (de la ciutadania i/o internes) i les accions de millora de qualitat i innovació consegüents implantades al servei (anual).
 • Relació (enumerada i amb data) de les queixes (de la ciutadania i/o internes) relatives al servei i les accions correctores consegüents realitzades (anual).

 Indicadors Festes 2017

Indicadors Festes 2018

Indicadors Festes 2019

Indicadors Festes 2020

Indicadors Festes 2021

Indicadors Festes 2022


Informació complementària

Drets generals de la ciutadania

 • Accedir i obtenir informació actual, veraç i eficaç, d’una forma àgil de tot allò que us pugui interessar o afectar dels diferents serveis municipals.
 • Presentar una queixa o reclamació per l’omissió de tràmits o per l’endarreriment injustificat en els procediments administratius en què sigueu part interessada i, en general, per qualsevol manca d’atenció o anomalia en el funcionament dels serveis.
 • Sol·licitar una entrevista amb la persona responsable del servei i rebre atenció personalment en un termini inferior a 15 dies naturals.
 • Exigir la confidencialitat absoluta de les vostres dades personals.

Deures generals de la ciutadania

•  Fer un ús correcte de les instal·lacions i serveis.
•  Respectar els horaris del servei i els horaris o terminis fixats per a convocatòries o citacions.
•  Respectar la dignitat personal i professional del personal municipal.
•  Respectar l’ordre d’atenció.
•  Facilitar dades veraces, així com comunicar la modificació de dades personals que puguin afectar a la prestació d’un servei o les relatives a un procediment.
•  Assegurar-se de llegir i comprendre allò que signa.
•  Contribuir al finançament del cost del servei, d’acord amb la normativa

Suggeriments, idees, comentaris i queixes

 • Ens podeu adreçar els vostres suggeriments, idees, propostes, comentaris i queixes, en persona, per escrit, per telèfon o per correu electrònic, a través de les nostres oficines o de la web: www.castelldefels.org/suggeriments/
 • Agrairem totes les vostres aportacions. Per a nosaltres sempre constituiran una oportunitat de millora. En tots els casos, garantim una resposta en un termini màxim de 30 dies.