Carta de Serveis de Cultura

Presentació

Tenim l’objectiu de difondre la cultura a la ciutadania mitjançant la programació cultural, la recerca i la difusió del patrimoni local, la programació de les polítiques culturals de proximitat, així com el suport i el foment de l’associacionisme.

Podeu obtenir més informació dels nostres tràmits i serveis a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC)

On som i com contactar amb nosaltres

Can Roca de Baix
Carrer del Bisbe Urquinaona, 17
08860 Castelldefels -Barcelona-
Telèfons: 93 665 11 50 Ext. 1373
Com arribar

Adreces electròniques:
cultura@castelldefels.org

Pàgina web cultura:
www.castelldefelscultura.org

Horari: de dilluns a divendres de 10h a 14 h atenció presencial. Important: Cal concertar cita prèvia.

Polític responsable: Jordi Maresma
Cap de secció: Chelo Castro
Cap Unitat: Rosa Beltrán
Tècnics: Paco Ávila, Meritxell Serveto i Inma Amat.


Serveis que us oferim

Es prestaran els serveis tenint en compte les recomanacions dictades per les autoritats sanitàries en el marc de la crisi sanitària provocada per la COVID-19

Gestió dels serveis culturals estables i d’equipaments culturals

Suport i foment de l’associacionisme cultural

 • Suport econòmic i col·laboració amb les entitats culturals per a projectes culturals segons les bases de la convocatòria establerta.
 • Servei d’assessorament tècnic a les entitats.
 • Cessió de locals per a activitats culturals.
 • Suport logístic a les entitats i associacions en l’organització de les activitats festives.

Programació d’activitats de difusió cultural

 • Programació estable de teatre i música distribuïda en dos semestres.
 • Exposicions a la Sala Margarida Xirgu de la Biblioteca i al Teatre Plaza.
 • Programa Acosta’t a la cultura. Cursos, conferències, tallers i rutes.
 • Programació de Sant Jordi.

Suport a altres programes

 • Programa Viu el Parc. Té l’objectiu de donar a conèixer el parc del Garraf i es realitza conjuntament amb els municipis que l’envolten.
 • Programació de teatre infantil i familiar.
 • Mostra ”El Documental del mes”

Recerca i difusió del patrimoni cultural de la ciutat

 • Col·lecció bibliogràfica d’història local.
 • Suport a la investigació i difusió del patrimoni cultural.
 • Castelldefels E-books.

Publicacions


A què ens comprometem

 • A donar informació del nostre àmbit de forma presencial (amb cita prèvia), i per correu electrònic amb menys de 48 hores hàbils.
 • A mantenir actualitzada la informació de la programació cultural a la web municipal, així com les subscripcions electròniques a les xarxes socials.
 • A enviar Newsletter (subscripcions electròniques: relació d’activitats, Teatre Plaza, Acosta’t a la Cultura).
 • A garantir la informació de manera anticipada als mitjans de comunicació.
 • A dissenyar i executar la programació cultural en dos semestres (teatre, música, exposicions, cinema, cursos, conferències, tallers, etc.).
 • A cedir gratuïtament els recursos disponibles a les associacions culturals inscrites al Registre Municipal, sempre que es realitzi amb l’antelacióprevista i en funció de la disponibilitat.
 • A mantenir i potenciar espais de comunicació a les diferents Comissions com a fòrum d’opinió de les programacions culturals, amb un mínim d’unaconvocatòria anual.
 • A establir convenis de col·laboració amb entitats per promoure les activitats del teixit associatiu.
 • A obrir una convocatòria anual per a la subvenció de projectes d’entitats i associacions de caire cultural.

Com mesurem els nostres compromisos

 • Nombre anual d’activitats realitzades (obres de teatre, concerts, exposicions, conferències, cursos, tallers, etc.).
 • Percentatge d’ocupació dels espais (anual).
 • Variació anual del nombre de subscripcions electròniques: Acosta’t a la Cultura, Teatre Plaza, Relació d’activitats.
 • Percentatge d’entitats culturals subvencionades respecte al total de subvencions sol·licitades a l’Àrea de Cultura i Festes
 • Percentatge d’ocupació en les programacions culturals.
 • Relació (enumerada i amb data) dels suggeriments i propostes (de la ciutadania i/o internes) i les accions de millora de qualitat i innovació consegüents implantades al servei (anual).
 • Relació (enumerada i amb data) de les queixes (de la ciutadania i/o internes) relatives al servei i les accions correctores consegüents realitzades (anual).

Indicadors Cultura 2017

Indicadors Cultura 2018

Indicadors Cultura 2019

Indicadors Cultura 2020

Indicadors Cultura 2021

Indicadors Cultura 2022


Informació complementària

Drets generals de la ciutadania

 • Accedir i obtenir informació actual, veraç i eficaç, d’una forma àgil de tot allò que us pugui interessar o afectar dels diferents serveis municipals.
 • Presentar una queixa o reclamació per l’omissió de tràmits o per l’endarreriment injustificat en els procediments administratius en què sigueu part interessada i, en general, per qualsevol manca d’atenció o anomalia en el funcionament dels serveis.
 • Sol·licitar una entrevista amb la persona responsable del servei i rebre atenció personalment en un termini inferior a 15 dies naturals.
 • Exigir la confidencialitat absoluta de les vostres dades personals.

Deures generals de la ciutadania

• Fer un ús correcte de les instal·lacions i serveis.
• Respectar els horaris del servei i els horaris o terminis fixats per a convocatòries o citacions.
• Respectar la dignitat personal i professional del personal municipal.
• Respectar l’ordre d’atenció.
• Facilitar dades veraces, així com comunicar la modificació de dades personals que puguin afectar a la prestació d’un servei o les relatives a un procediment.
• Assegurar-se de llegir i comprendre allò que signa.
• Contribuir al finançament del cost del servei, d’acord amb la normativa

Suggeriments, idees, comentaris i queixes

 • Ens podeu adreçar els vostres suggeriments, idees, propostes, comentaris i queixes, en persona, per escrit, per telèfon o per correu electrònic, a través de les nostres oficines o de la web: www.castelldefels.org/suggeriments
 • Agrairem totes les vostres aportacions. Per a nosaltres sempre constituiran una oportunitat de millora. En tots els casos, garantim una resposta en un termini màxim de 30 dies.