CA N’ORBAT

Situada a l’avinguda 302, núm. 92, és una masia del segle XVI o XVII, amb plata baixa i pis, que ha patit nombroses reformes i addicions.