XXXII Concurs de fotografia Sant Jordi 2020

Tema: “ÈTNIC“

Qualsevol imatge que mostri elements, accions o persones que siguin propis d’una cultura o d’una identitat social.
Participants: Persones físiques residents a l’estat espanyol.

Termini de presentació de les sol·licituds de participació: Fins al 27 de març de 2020, a les 14 hores.

Inscripció: Sense perjudici de presentar la documentació per qualsevol de les vies que estableix l’art.16 de la llei 39/2015 d’1 d’octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions, les obres es podran presentar a: L’Ajuntament de Castelldefels (pl. de l’Església, s/n, 08860 Castelldefels), exclusivament en l’Oficina Atenció Ciutadana on anotaran: el sobre i la data i l’hora de lliurament dels sobres, per a garantir el termini de presentació de les sol·licituds. Les obres s’hauran d’introduir en un sobre tancat, on només figuri “XXXII Concurs de fotografia Sant Jordi 2020.
CASTELLDEFELS” i l’adreça de l’Ajuntament de Castelldefels ( pl. de l’Església, s/n, 08860 Castelldefels ) en la part
anterior; i un pseudònim en la part posterior.

Dins del sobre tancat se n’ha d’introduir un altre on figuri de forma visible el mateix pseudònim que en el primer sobre, i ha de contenir:
Nom i cognoms de l’autor/a
NIF de l’autor/a
Adreça i població
Adreça electrònica
Telèfon
Si escau, societat fotogràfica a la qual pertany.

En el cas que els participants siguin menors d’edat, s’hi haurà d’incloure el nom i el NIF de la persona que ostenti la seva representació legal, i també l’autorització del representant legal del menor.

Característiques tècniques i altres consideracions
Els materials presentats s’hauran d’ajustar a la temàtica marcada en aquesta convocatòria.
CATEGORIA: BLANC I NEGRE, TINTES I VIRATGES
Participants: Àmbit estatal
Premis:
• Primer Nacional de 200 euros
• Segon Nacional de 150 euros
• Tercer Nacional de 100 euros
CATEGORIA: COLOR
Participants: Persones residents a Castelldefels
Premis:
• Primer Local de 100 euros
• Dos accèssits de 50 euros
No es concedirà més d’un premi per concursant.

Per a les dues categories:
Obres: Màxim tres obres per concursant, no premiades en altres concursos.
Dimensions: Imatge lliure, muntada sobre suport de cartolina o d’un gruix semblant, blanc o negre de 30 x 40. (no cartró ploma)

Veredicte públic, lliurament de premis i exposició d’obres:
Jurat: S’especificarà a la convocatòria. El veredicte del jurat serà inapel·lable.
Les obres que no s’ajustin a aquestes bases no seran sotmeses a la consideració del jurat.
Els criteris de valoració de les obres presentades seran els estipulats a la convocatòria.
La publicació dels pseudònims admesos en aquests premis es farà del 31 de març al 3 d’abril de 2020 (tots dos inclosos) a la web www.castelldefelscultura.org
Veredicte: El 24 d’abril, a les 20.30 hores, a la Sala Margarida Xirgu. Biblioteca Ramon Fernàndez Jurado.
L’exposició es farà des del 24 d’abril fins al 9 de maig de 2020 amb una selecció de les obres lliurades.
Devolució d’obres:
Les obres d’autors locals es podran recollir en el Casal de Cultura a partir dels 60 dies següents al veredicte. La resta d’obres es retornaran per correu ordinari, excepte notificació en contra, a partir dels 60 dies següents al veredicte.
Difusió:
Els participants guanyadors hauran de fer constar expressament el patrocini de l’Ajuntament de Castelldefels en tots els mitjans utilitzats per a la divulgació de les presentacions premiades.
Sempre, en qualsevol cas, els participants autoritzen l’Ajuntament de Castelldefels a fer tota la difusió que consideri necessària i a publicar/ reproduir en tots els cartells, vídeos, revistes, etc. i altres documents relacionats amb qualsevol campanya o publicació de titularitat municipal, les obres guanyadores de les diferents categories del concurs. La participació en el concurs pressuposa l’acceptació de les bases específiques.

Més informació:
https://castelldefelscultura.org/festes/sant-jordi-2020/

Organització:
Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Castelldefels amb el suport del Grup de Fotografia Experimental de Castelldefels